Trafiksäkerhetspolicy

Vi tror på Nollvisionen (inga dödsolyckor i trafiken) och ska ständigt arbeta för att uppnå detta mål.

Policyn innebär följande:

• Vi ska alltid göra vårt yttersta för att följa alla gällande lagar och bestämmelser.

• Vi har nolltolerans beträffande användning av alkohol eller droger. Förare skall alltid vara opåverkad av alkohol och droger. För att säkerställa detta har alkolås installerats i samtliga fordon och drogtester utförs, normalt slumpmässigt eller vid behov riktat.

• Vi ska alltid ta stor hänsyn till övriga trafikanter och anpassar hastigheten till rådande trafiksituation och vägförhållanden.

• Våra fordon ska vara i trafiksäkert skick.

• Vid nyanskaffning av fordon ska trafiksäkerhetsaspekten beaktas.

• Vi skall minimera trafiksäkerhetsstörande teknisk utrustning vid körning. Grundregel är att vi inte samtalar i telefon när vi har passagerare i bilen eller bussen under körning om det inte är ett oundvikligt tjänstesamtal och då ska alltid handsfree användas.

• Vi har beredskap för krissituationer i trafikmiljö.

• Vi ska göra vår trafiksäkerhetspolicy känd och förstådd av våra medarbetare och förare samt känd bland våra intressenter. Vi skall fortlöpande utvärdera risker kopplat till trafiksäkerheten.