Hoppa över sidnavigationen

Hudiksvalls Taxi genom 75 år

Hudiksvalls Taxi genom 75 år

Möljen 1930 Hudiksvalls droskägarförening har just bildats. Tidig budtransport
 

Här kommer ett litet axplock ur Hudik Taxis snart 85 åriga historia. En del av denna  historik är tagen ur häftet Hudiksvalls Taxi 50 år vilket sammanställdes till jubileet 1980. Bilderna är tagna ur häftet samt från Hudik Taxis kontor.


Hudiksvalls Taxi-förening bildades i maj 1930 under namnet Hudiksvalls Droskägareförening u p a. Föreningens ursprung är en aning förvirrande dokumenterat, men icke desto mindre intressant.

I Klubbrummet på kaféet Mimer samlades den 9 april 1929 några droskägare i staden Hudiksvall för att diskutera gemensamma angelägenheter och problem samt att möjliggöra bildandet av en förening.

Till sammankomsten hade man inbjudit chefstjänstemannen vid Sveriges Droskbilägares Riksförbund (SDR) Gustaf Holtz.

 Gustaf Holtz   Protokoll 13 Feb 1930
 

Riksförbundet hade bildats såsom droskägarnas speciella intresseorganisation i slutet av 1928. Där valdes Gustaf Holtz till sekreterare.

Holtz hade utsetts till korresponderande sekreterare, dåvarande titel för chefstjänstemannen i riksförbundet. 1930 ändrades titeln till riksombudsman, och 1959 till verkställande direktör.

Gustaf Holtz fungerade som sekreterare vid ”kafésammanträdet”, där dessutom sex droskägare i Hudiksvall var närvarande.

 
 Hudiksvall 1920-talet.  Droskbilar på Bjälkgatan  
 

1929: Man beslöt efter en livlig diskussion att bilda ovan nämnda förening och man utsåg en interimstyrelse som skulle utarbeta förslag till stadgar. Beslut togs även om att ansluta föreningen till riksförbundet.

Enligt förefintlig protokollsbok träffades emellertid droskägarna nästa gång i sammanträde först den 13 februari 1930.

Vid detta tillfälle godkändes ett stadgeförslag, valdes styrelse och revisorer och först nu var det helt klart att begära registrering vid länsstyrelsen.

Styrelsen bestod av :

Ordföranden P O Sahlström

Sekreteraren Fritz Ohlén

Kassören Hilmer Winberg

Då man bläddrar vidare i protokollsboken ser man att redan den 12 mars samlades föreningen till ett nytt sammanträde. Orsaken var att Länsstyrelsen meddelat att den önskade kompletteringar till stadgeförslaget. Föreningen beslöt då att klara ut problemen. Stadgarna godkändes, och föreningen kunde registreras den 31 maj 1930.

I september samma år hölls ett extra sammanträde, vid vilket det bl a beslöts att ånyo anmäla föreningen till medlemskap i SDR.

 Ordf. PO Sahlström   Stadgar 1930
 
Möljen 1962 David Myrman - Ordf. 1934-1937
 

"1930 var månadsavgiften som högst 20 kronor"

Vad hände sedan?

Protokollen finns ej kvar. De är utrivna ur protokollsboken. Skälet lär vara att osämja präglade förhållandet i föreningen.

Föreningen splittrades och konkurrensen mellan skilda grupper skärptes. Ett företag hette ”Billiga Bilar”.

Ordföranden under den stormiga perioden var David Myrman.

Droskägarna hade var för sig hemmatelefon och ”specialkunder”. Antalet trafikrättigheter var 16 stycken.


En historia ur verkligheten

En resa mellan Hudiksvall och Iggesund med en berusad och pratsam passagerare i en öppen droskbil. Vid Långsjön körde droskan ner i ett stort gupp. Därefter blev det alldeles tyst i baksätet. Föraren vände sig om för att se vad som hänt. Det fanns ingen passagerare kvar i baksätet. Föraren stannade bilen, klev ur och sökte efter sin passagerare bortåt vägen, men då han inte fann någon gick han tillbaka. Plötsligt såg han att suffletten låg på marken. När han skulle lyfta upp den fann han sin passagerare där.


"Aktiva droskägare i mer än 40 år - Hilmer Winberg och Einar Halldén."

Tiden gick.

Några taxitillstånd bytte innehavare. Man insåg att föreningen måste nytändas. Ny styrelse valdes med Aron Andersson som ordförande och styrelsen lyckades få riktig fart på verksamheten igen 1937. Därmed är inte sagt att alla problem var lösta, men man diskuterade fram acceptabla lösningar.

1955 beslöt man tillämpa ovillkorlig passkörning för samtliga bilar. Två år senare anskaffade föreningen egen telefonväxel med anknytning till fyra stolptelefoner.

 
Aron Andersson - Ordf. 1937-1967  
   
 
Iggesunds drosken 1958  
   

 

1961 började man tillämpa passlista med tidsangivelser enligt arbetstidslagen.

Året därpå ingicks ett avtal mellan droskägarföreningen och länsföreningen samt landstinget om anskaffandet av en ambulansbil för sjuktransporter. Ersättning för driftskostnader etc skulle betalas dels genom bidrag från landstinget samt dels givetvis genom den intäkt man fick för utförda transporter.

Genom den ständigt ökade åkfrekvensen insåg man det nödvändiga i att ha tillgång till egen radioanläggning. Beslutet togs 1964 efter segslitna, interna diskussioner, mest på grund av de kostnader investeringen skulle medföra för droskägarna. Alla har nog idag insett vilken stor betydelse denna anläggning haft för verksamheten. Man kunde med oförändrat antal bilar fullgöra ett ökat antal körningar. Även i detta fall nämns namnet Aron Andersson, vilken genom målmedvetet arbete förde beslutet i hamn.

Styrelsen beslöt året därpå att överlämna bokföringen i sin helhet till bokförare Gustav Wadin, då arbetet genom ambulansverksamheten och ökningen av taxirörelsen blivit omfattande för telefonpersonalen.

1967 inköptes ny ambulansbil. Föreningen fick ny ordförande John Nilsson. Han upprättade bl a en skrivelse till stadsförvaltningen med anhållan om nya lokaler för taxistation.

Ny passlista upprättades 1969. Polisman Rune Juhlin var närvarande som representant för trafiknämnden. Listan inlämnades till trafiknämnden och godkändes där. Vid samma tillfälle hade föreningen en genomgång av taxireglementet för Gävleborgs län. Med ledning av bestämmelserna om föraruniform och högsta antalet passagerare i bilarna ovillkorligen skulle respekteras. Samtidigt beslöts att Juhlin och två av styrelsens ledamöter skulle utfärda förarbevis. Besluten antogs efter en del diskussioner, varvid tvekan framfördes om tillämpningen av de olika momenten i reglementet.

John Nilsson - Ordf. 1967- Hudiksvalls Taxiägare 1970 - möljen
   

 

1970 inträffade en glädjande händelse inom föreningen. Man fick en lokal för telefonväxeln. Trångboddheten i gamla växelrummet var stor. Den nya lokalen är inrymd Hamngatan 21. Samma år ombildades föreningen till Hudiksvalls Taxi ekonomisk förening.

1971 ingicks avtal med Larmtjänst AB om inhysning av en larmstation i bättre lokaliteter i fastigheten Hamngatan 21. Larmtjänsten innebar för föreningen ett bra ekonomiskt stöd, men också betydligt mer krävande arbetsuppgifter för telefonisterna.

Ambulansverksamheten togs över av landstinget 1976, vilket för verksamheten innebar en väsentlig förändring. Liksom alla andra företag som drabbas av konjunktur- eller strukturförändringar måste Hudiksvalls Taxi söka andra och nya vägar för att klara ekonomi och vidareutveckling. Man var mån om att skapa en allt bättre kundservice. Ett led i detta arbete har varit att dels samarbeta med andra taxiföretagare inom kommunen, och dels att erbjuda närliggande taxiföretag inträde i föreningen och därmed skapa ett bättre utnyttjande av tillgängliga resurser. Ett sådant utökat samarbete har numera också kommit till stånd. Föreningen har i delägarskap med Iggesunds Bruk AB och Industrifrakt AB låtit uppföra en helt ny radiostationsanläggning.

Goda förutsättningar för ett samarbete med Iggesunds Taxi finns och därigenom, om så nu sker, får Hudiksvalls Taxi 23 taxitillstånd fördelade på lika många taxiägare. Dessutom har föreningen     1 bårbil, 1 buss för 28 passagerare och 2 reservbilar.

Numera finns alltså ingen droskägare som sitter vid ”hemmatelefonen” och väntar på att få betjäna sina kunder. Hudiksvalls Taxi är idag, trots sina 50 år, ett alert och framåt företag som på alla sätt försöker tillgodose kunders önskemål. Naturligtvis är det tack vare kunderna som föreningen kunnat fortleva.

Hudiksvalls Taxiägare 1979 - Bjälkgatan  
   

 

Styrelsen 1980  
John Nilsson - Ordf. 1967- Nils Malmberg - Sekreterare
   
Sven Mikaelsson - Vice Ordf. Bengt Fasth
   
 
Yngve Persson  
   

"1980 var månadsavgiften drygt 1800 kronor"

Hudik Taxi AB - 2000

 

2017 

Hudiksvalls Taxi tar klivet in i, för bolaget helt nya lokaler och samlokaliserar både taxi- och bussverksamheten under ett och samma tak i samband med att man flyttar ur lokalerna på Bjälkgatan och Ullsätersvägen och in i renoverade lokaler på Granebovägen. Här förfogar man över fem kontor, ett större konferensrum och fikarum. Tvättmöjligheterna utökas från en tvätthall med plats för en personbil till tre hallar med plats för som mest fyra taxibilar och en fullstor buss samt en städhall för taxibilarna.

På Granebovägen samlokaliserar vi likt tidigare med X-läns Taxiservice AB och Norrhälsinge Beställningscentral, dessa företag huserar på husets nedervåning.